'പൂണൂല്‍ധാരി' രാഹുലിന്റെ മുറിയിലെ ക്രിസ്തു, ഒരു ചിത്രം ഫാക്ട് ചെക്ക് വരെയെത്തിച്ച മോദി കാലം