തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ചു

തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂട്ടി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് 37 പൈസയും പെട്രോളിന് 35 പൈസയും വില കൂട്ടി. ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് 108 രൂപ 87 പൈസയും ഡീസലിന് 102 രൂപ 73 പൈസയുമാണ് പുതിയ നിരക്ക്.

Read more

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 110 രൂപ 81 പൈസയും ഡീസലിന് 104 രൂപ 44 പൈസയുമായി. കോഴിക്കോട് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില 109 രൂപ 47 പൈസയും ഡീസലിന് 102 രൂപ 93 പൈസയുമായി.