'യുവരാജാവ് സ്റ്റാര്‍ട്ടാകാത്ത സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്!' മോദി പഞ്ചുകളില്‍ തളരുമോ കോണ്‍ഗ്രസ്!