മമ്മൂട്ടിയുടെ നെഗറ്റീവ് റോളുകള്‍

‘പുഴു’വിനെക്കൂടാതെ സിനിമയില്‍ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം.