മ്യാൻമാറിലെ തടങ്കലിൽ മലയാളികളും, അനക്കമില്ലാതെ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ

മ്യാൻമാറിലെ രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ നരകിക്കുന്നവരിൽ മലയാളികളും, കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അനങ്ങുന്നില്ല