ശര്‍ക്കര മാത്രല്ലല്ലോ ടീച്ചറേ... അവിടെ സര്‍വ്വം ഹലാല്‍ മയം !

ഹലാലിനെതിരെ കലിതുള്ളുന്നവര്‍ കണ്ണുതുറന്നു നോക്കിയാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ വിശ്വാസികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സകലവസ്തുക്കളും ഹലാലാണ്. അല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും പണിയെടുത്തു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍ ഒട്ടംഗീകരിക്കുകയുമില്ല.