ഇടുപ്പ് വേദന എന്ന വില്ലൻ

ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ വിജയ് മോഹൻ സംസാരിക്കുന്നു