ഉയര്‍ന്ന പലിശ, വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ് പ്ലാന്‍ മാറ്റി പരിരക്ഷ നേടാം