അഹങ്കാരിയിൽ നിന്നും ആരാധനപാത്രത്തിലേക്ക്

വൻ പരാജയങ്ങളിൽ തളരാതെ അവയിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയം നേടിയ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പോലെ തന്നെയാണ് ഹാർദിക് പാണ്ട്യയുടെ കാര്യവും