പിണറായിക്കു മുന്നില്‍ ഇ.പിയും കീഴടങ്ങി വൈദേകം വില്‍ക്കുന്നു

പിണറായിക്കു മുന്നില്‍ ഇ പിയും കീഴടങ്ങി വൈദേകം വില്‍ക്കുന്നു