ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി പിണങ്ങിയതിനു ശേഷം ആ പരിപാടി നിർത്തി