ജനുവരി മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഇറക്കുമതിയ്ക്ക് വിലക്ക്: അറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ

2023 ജനുവരി മുതൽ രാജ്യത്തേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഇറക്കുമതിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഒമാൻ. നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്ക് 1000 റിയാൽ പിഴ ചുമത്തുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇരട്ടി പിഴയായിരിക്കും ചുമത്തുക.

ഒമാൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോമേഴ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്രൊമോഷനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2021 ജനുവരി 1 മുതൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾക്ക് ഒമാൻ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഈ നടപടിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കാൻ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചത്.

Read more

പരിസ്ഥിതിയോട് ഇണങ്ങിയ ജീവിത രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായും രാജ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്  ഒമാനിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബാഗുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്