വിഴിഞ്ഞം സമരം അദാനി സ്പോൺസേഡോ?

വിഴിഞ്ഞം: മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കെതിരെ വാതിലുകള്‍ കൊട്ടിയടക്കരുത്