പഞ്ചാബ് രാജാക്കന്മാർക്കൊരു റോയൽ ചലഞ്ച് | IPL Update |

ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് ഡബിൾ header ആണ്, അതായത്, രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ആണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്