ഇന്ത്യ ദ മോദി ക്വസ്റ്റിന്‍' കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് പോലും വലിയ ആവേശമില്ല

ഇന്ത്യ ദ മോദി ക്വസ്റ്റിന്‍’ കേരളത്തില്‍ ബി ജെ പി ക്ക് പോലും വലിയ ആവേശമില്ല