നിസ്സാരമായി കാണരുത് മുട്ടുവേദനയെ

ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ വിജയ് മോഹൻ സംസാരിക്കുന്നു