കൂട്ടിക്കൽ പുഴയിലൂടെ റാഫി എന്ന നാട്ടുകാരൻ ഒഴുകിപോകുന്ന നടുക്കുന്ന ദൃശ്യം

ഇന്ന് വൈകീട്ട് നാലു മണിക്ക് മുണ്ടക്കയം കൂട്ടിക്കലിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ കൂട്ടിക്കൽ സ്വദേശി റിയാസ് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന നടുക്കുന്ന ദൃശ്യം