പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമാകാൻ സുപ്രീം കോടതി; രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് എ4 ഷീറ്റിന്റെ രണ്ട് പുറവും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി 

Advertisement

 

രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് എ4 സൈസ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഒടുവിൽ അംഗീകാരം നൽകി. പേപ്പറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും അച്ചടിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട്. നിലവിൽ, സുപ്രീം കോടതിയിലെ എല്ലാ ഫയലിംഗുകളും സിംഗിൾ സൈഡ് പ്രിന്റോടുകൂടി ലീഗൽ സൈസ് പേപ്പറിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

സുപ്രീം കോടതിയിലെ പേപ്പറുകളുടെ ഉപയോഗം യുക്തിസഹജമാക്കുന്നതിനും പേപ്പർ‌ലെസ് കോടതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സമിതിയുടെ യോഗത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ (എസ്‌സി‌ബി‌എ), സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകർ ഓൺ റെക്കോഡ് അസോസിയേഷൻ (എസ്‌സി‌എ‌ആർ‌എ) എന്നിവർ കോടതികൾ പാരിസ്ഥിതിക സൗഹാർദ്ദമാക്കുക എന്ന ലക്‌ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത്.

പേപ്പറിന്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും ഇതിന്റെ നിയമ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും സുപ്രീം കോടതി സമിതി കഴിഞ്ഞ മാസം ബാർ അംഗങ്ങളെ യോഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.