ആദ്യമായി ഷോര്‍ട്ഫിലിം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പിരിച്ച പണം പുട്ടടിക്കുകയായിരുന്നു

Gambinos Ad

കോളേജ് പഠനകാലത്ത് ഷോര്‍ട്ഫിലിം നിര്‍മിക്കാന്‍ സമാഹരിച്ച 10000 രൂപ പുട്ടടിക്കുകയയിരുന്നു. രസകരമായ ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവെചച് ജമേഷോയില്‍ പെപ്പെ.