ഇന്ത്യ ചൈനയെ കടത്തി വെട്ടുമെന്ന് ഐ. എം. എഫ്

2018 ൽ ഇന്ത്യ ചൈനയെ കടത്തി വെട്ടി സാമ്പത്തിക രംഗത്തു വൻ കുതിപ്പ് നേടുമെന്ന് ഐ എം. എഫ്. ചൈന 6 .8 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കുമ്പോൾ നടപ്പ് വർഷം ഇന്ത്യ 7 .4 ശതമാനം വളർച്ച നേടുമെന്ന് ഐ എം. എഫ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ക്രിസ്റ്റിൻ ലെഗാർഡ് പറഞ്ഞു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വളർച്ച നേടുന്നത് ഇന്ത്യയായിരിക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 2019ൽ 7 .8 ശതമാനം വളർച്ച നേടുമെന്നും ഐ എം. എഫ് പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആഗോള തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത് ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷവും 3 .9 ശതമാനം വളർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദാവോസിൽ ലോക ഇക്കണോമിക് ഫോറം വേദിയിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോള നിക്ഷേപ രംഗത് ഈ വർഷം ഇന്ത്യ ലോകത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താകും. 2017 ൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. അമേരിക്ക , ചൈന, ജർമ്മനി, ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നിക്ഷേപ രംഗത് ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുന്നിൽ എന്ന് ഐ. എം. എഫ് കണക്കാക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് താഴെ ആറാം സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ജപ്പാൻ.