ജനുവരി മുതൽ മാരുതി കാറുകൾക്ക് വില കൂടും

ജനുവരി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്‍പനയുള്ള മാരുതി കാറുകൾക്ക് വില കൂടും. ആൾട്ടോ മുതൽ എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും വില കൂട്ടുന്നതിന് കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു. കാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ വില കൂടിയതാണ് ഇതിന് കാരണമായി കമ്പനി പറയുന്നത്.

വില കൂട്ടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അത് തീർത്തും അസാദ്ധ്യമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വില ഉയർത്തുന്നത്.

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മൂലം മാരുതി കാറുകളുടെ വിൽപ്പന കാര്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. വില എത്ര കണ്ട് ഉയർത്തണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല.
നിലവിൽ ആൾട്ടോയുടെ വില 2 .89 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോഡലിന് 11 .47 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില.