ചരക്ക് സേവന നികുതി പിരിവ് നവംബറിൽ 1.03 ലക്ഷം കോടി രൂപ: ധനമന്ത്രാലയം

 

നവംബർ മാസത്തിൽ ജിഎസ്ടി അഥവാ ചരക്ക് സേവന നികുതി പിരിവ് 1,03,492 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. 2017 ജൂലൈയിൽ ജിഎസ്ടി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് എട്ടാം തവണയാണ് പ്രതിമാസ ശേഖരം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ മറികടന്നത്. ജിഎസ്ടി നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിമാസ ശേഖരം 2019 നവംബർ ശേഖരമാണ്, 2019 ഏപ്രിൽ, 2019 മാർച്ച് മാസങ്ങളിലേതാണ് ഇതിന് മുകളിൽ ഉള്ളത്.

നവംബറിൽ മൊത്തം 1,03,492 കോടി രൂപയിൽ, കേന്ദ്ര-ജിഎസ്ടി (സിജിഎസ്ടി) 19,592 കോടി രൂപ, സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി (എസ്ജിഎസ്ടി) 27,144 കോടി രൂപ, സംയോജിത-ജിഎസ്ടി (ഐജിഎസ്ടി) 49,028 കോടി രൂപ (ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച 20,948 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ) ) സെസ് 7,727 കോടി രൂപയാണ് (ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച 869 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ).

രണ്ട് മാസത്തെ നെഗറ്റീവ് വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ജിഎസ്ടി വരുമാനം 2018 നവംബറിലെ ശേഖരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2019 നവംബറിൽ ആറ് ശതമാനം പോസിറ്റീവ് വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. നവംബർ മാസത്തിൽ ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളുടെ ജിഎസ്ടി ശേഖരം 12 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു, ഇത് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. ഇറക്കുമതിയുടെ ജിഎസ്ടി ശേഖരം 13 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത് 20 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു.