എസ്ബിഐയില്‍ ലയിച്ച ബാങ്കുകളുടെ ചെക്കുബുക്കുകള്‍ അസാധു , പുതിയ ചെക്ക്ബുക്ക് കിട്ടാന്‍

എസ്ബിഐ ബാങ്കില്‍ ലയിച്ച ബാങ്കുകളുടെ ചെക്കുബുക്കുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 31നുശേഷം അസാധുവാകും. ഇതിന് പകരമായി പുതുക്കിയ ഐഎഫ്എസ്സി കോഡുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ എസ്ബിഐയുടെ ചെക്കുബുക്കുകള്‍ ലഭിക്കും. പുതിയ ചെക്കുബുക്കുകള്‍ ലഭിക്കാത്തവര്‍ ബാങ്ക് ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, എടിഎം, എസ്ബിഐയുടെ മൊബൈല്‍ ആപ്, തുടങ്ങിയവ വഴി ചെക്ക് ബുക്കിന് അപേക്ഷിക്കാം.

ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പട്യാല, ബിക്കാനീര്‍ ആന്റ് ജെയ്പുര്‍, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് റായ്പുര്‍, ട്രാവന്‍കൂര്‍ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകള്‍ എസ്ബിഐയില്‍ ലയിച്ചതോടെ നിരവധി ശാഖകള്‍ പൂട്ടുകയും പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതോടെ് ശാഖകളുടെ പേരുകളും ഐഎഫ്എസ് സി കോഡുകളും മാറി്. അതിനാലാണ് ബാങ്കുകളുടെ ചെക്കുബുക്കുകളാണ് മാറ്റിനല്‍കുന്നത്.

നേരത്തെ സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ആയിരുന്നു ചെക്കുബുക്കുകളുടെ കാലാവധി. പിന്നീട് കാലാവധി നീട്ടി